Regulamin Funduszu Stypendialnego

REGULAMIN

FUNDUSZU STYPENDIALNEGO imienia Staszka Grabowskiego

LIONS CLUB GDAŃSK –1

§1

Fundusz stypendialny Lions Club Gdańsk - 1, zwany dalej „Funduszem” stanowi wewnętrzną Jednostkę, nie posiadającą osobowości prawnej, Stowarzyszenia Lions Club Gdańsk - 1, zwanego dalej „Stowarzyszeniem” i działa w ramach jego struktur.

§2

Celem Funduszu jest podnoszenie i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej z terenu województwa pomorskiego, poprzez udzielanie stypendiów lub innego rodzaju wsparcia, umożliwiających uczniom pogłębianie wiedzy i zainteresowań.

§3

1. Bieżącą działalnością Funduszu kieruje Zarząd Funduszu.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Funduszu uprawniony jest Zarząd Stowarzyszenia

w zakresie określonym przez jego Statut.

3. Zarząd Funduszu liczy od 3 do 5 osób i składa się z członków Stowarzyszenia.

4. Członków Zarządu Funduszu powołuje i odwołuje, oraz zatwierdza Regulamin Funduszu, Zebranie Stowarzyszenia w obecności co najmniej 50% ilości jego członków plus jedna osoba, zwykłą większością głosów.

5. Członkowie Zarządu Funduszu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

§4

Zarząd Funduszu uprawniony jest do:

1. Reprezentowania Funduszu na zewnątrz w sprawach niewykraczających poza zwykły zarząd, w tym prowadzenia w jego interesie i imieniu rozmów, negocjacji i prowadzenia korespondencji.

2. Dbania o prawidłowe zarządzanie środkami finansowymi Funduszu, które muszą być gromadzone na odrębnym niż rachunek główny Stowarzyszenia rachunku bankowym w banku wskazanym przez Stowarzyszenie (subkonto) i mogą być przeznaczane wyłącznie na cele określone w niniejszym Regulaminie. Dotyczy to również odsetek bankowych od przedmiotowych środków.

3. Prowadzenia szczegółowej dokumentacji, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji finansowej Funduszu.

4. Zbierania środków finansowych zasilających Fundusz.

5. Podejmowania działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu upowszechnienie wiedzy o istnieniu Funduszu i możliwościach z tego wynikających – w zakresie korzystania z jego pomocy, jak również wspierania środkami finansowymi.

§5

Zarząd Funduszu do końca września każdego roku przedkłada Zarządowi Stowarzyszenia pisemne sprawozdanie z działalności Funduszu.

§6

Stypendium może zostać przyznane osobie, która:

1. Jest uczniem szkoły podstawowej, zawodowej lub średniej z terenu woj. Pomorskiego.

2. Uzyskała średnią ocen z roku poprzedzającego nie niższą niż 4.0 i ma udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

§7

Kandydatów na stypendystów mogą zgłaszać:

1. Sam kandydat, jego rodzice lub opiekunowie

2. Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń

3. Dyrektor Szkoły, do której uczęszcza kandydat, lub upoważniony przez Dyrektora nauczyciel.

§8

Wnioski o przyznanie stypendium – na formularzach przygotowanych przez Zarząd Funduszu należy składać do końca września każdego roku pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia (decyduje data stempla pocztowego), lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§9

Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

1. Opinię wychowawcy klasy

2. Dokumenty (kopie) potwierdzające sukcesy w dziedzinie naukowej, sportowej, artystycznej lub innej.

§10

1. O przyznaniu stypendium i jego formie decyduje Zarząd Funduszu w głosowaniu jawnym, większością głosów. W przypadku, gdy podział głosów jest równy, głos decydujący należy do Prezesa Zarządu Funduszu.

2. Decyzję o przyznaniu stypendium Zarząd Funduszu podejmuje do dnia 15 października każdego roku.

§11

Źródła finansowania Funduszu stanowią przekazane na ten cel Stowarzyszeniu:

1. Darowizny, spadki, zapisy, dotacje

2. Zbiórki publiczne

3. Inne dochody


                                                                                                                W imieniu Zarządu Klubu

                                                                                                         Wiesław Gwóźdź – Prezydent LC Gdańsk-1