Jak założyć Klub Lions

Z inicjatywą utworzenia nowego klubu Lions, może wystąpić do gubernatora Okręgu, istniejący już Klub Lions lub grupa obywateli zainteresowanych powołaniem Klubu.

gdansk1wp.lions.org.pl

Lions Club Gdańsk-1
Gdańsk ul. Astronomów 8 

 


Procedura postępowania

 1. Skieruj do gubernatora Okręgu pisemną deklarację chęci założenia nowego Klubu podpisaną przez co najmniej 20 osób – przyszłych członków.
 2. Gubernator nominuje jeden z istniejących Klubów Lions w Okręgu jako klub patronujący i powołuje dwóch certyfikowanych doradców (ang. Guiding Lionów) dla właściwego przygotowania Klubu do procedury rejestracji w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Klubów Lions i w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 3. O projekcie tworzenia nowego Klubu Lions gubernator informuje wszystkie Kluby w Okręgu poprzez witrynę internetową Okręgu i wydawane biuletyny informacyjne. Kluby mają prawo do przedstawienia swojej opinii o tym projekcie w ciągu 1 miesiąca od daty ukazania się informacji gubernatora.
  Po tym terminie gubernator podejmuje decyzję w sprawie utworzenia nowego Klubu.
 4. Nowy Klub odbywa zebranie w celu zatwierdzeniu statutu i podjęcia uchwały o przystąpieniu do Związku Stowarzyszeń jakim jest Okręg 121 Polska. Projekt statutu nowego Klubu, przed przekazaniem do Sądu Rejestrowego, należy przedstawić gubernatorowi do akceptacji.
 5. Po zarejestrowaniu Klubu Lions w Polsce jako stowarzyszenia w oparciu o ustawę Prawo o stowarzyszeniach, gubernator występuje do Zarządu Międzynarodowego LCI w USA z wnioskiem o rejestrację w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Klubów Lions (LCI).
  Nazwa Klubu musi składać się ze słów „Lions Club – nazwa miejscowości” w której Klub będzie miał siedzibę. Jeżeli w danej miejscowości istnieje już Klub Lions, każdy następny Klub do podanej wyżej frazy winien dodać dodatkowy wyróżnik słowny.
  Kluby Lions w Polsce posiadają osobowość prawną (jako zarejestrowane w KRS stowarzyszenia).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top