O Ruchu Lions

„We Serve” – „Służymy”

Naszym przewodnim mottem jako członków Lions Club jest „We Serve” czyli „Służymy”. 

Jest to jasna deklaracja naszej misji, której się podjęliśmy dobrowolnie przystępując do ruchu Lions – kreowanie i umacnianie u wszystkich ludzi ducha zrozumienia dla potrzeb humanitarnych, poprzez ofiarowywanie ochotniczej służby, zaangażowanie społeczne i międzynarodową współpracę.  

 
To podstawowy dokument, uchwalony na pierwszej konwencji Lions Clubs International w 1917 roku, wyznaczający sposób zachowania i postępowania Lionów. Przystępując do Ruchu każdy Lion zobowiązuje się przestrzegać tego Kodeksu. Nie stosowanie się do jego zapisów może spowodować utratę członkostwa w ruchu.
 • Udowodnię swoim postępowaniem, że zasługuję na swój sukces.
 • Nie będę czerpać korzyści z niesprawiedliwie osiągniętej przewagi oraz wątpliwego moralnie zachowania.
 • Budując swoją pozycję nie mogę szkodzić innym. Będą lojalny wobec siebie oraz tych, z którymi współpracuję i dla których pracuję.
 • Mając wątpliwości co do uczciwości i słuszności mojego postępowania wobec innych, będę je rozstrzygać na swoją niekorzyść.
 • Przyjaźń będę uważać za wartość samą w sobie, kierując się zasadą, że prawdziwa przyjaźń nie żąda niczego w zamian.
 • Zawsze będę pamiętać o swoich obowiązkach wobec narodu, państwa oraz społeczności, wśród której żyję, poświęcając im lojalnie i dobrowolnie swój czas, pracę i środki.
 • Okażę pomoc i współczucie tym, którzy cierpią, wspierając moralnie i materialnie słabszych i potrzebujących.
 • Będę umiarkowany w krytyce, a hojny w pochwałach – tak by budować, a nie niszczyć.  

Każdy z Klubów Lions ma pełną autonomię w wyznaczaniu celów działania, wspierającego osoby, organizacje i instytucje lokalne. Dla osiągnięcia efektu dużej skali, wysiłki poszczególnych Klubów bywają często łączone we wspólnych programach regionalnych, krajowych i w akcjach ogólnoświatowych.
Ponieważ nasze działania mają wspólną  motywację i wynikają z akceptowanej przez wszystkich z nas wizji, łączą nas wspólne cele:

 

 • szerzenie postaw prospołecznych, uczciwości w sprawowaniu rządów i prowadzeniu biznesu
 • wzmacnianie lokalnych więzi społecznych
 • profilaktyka i ochrona zdrowia, szczególnie osób starszych i dzieci
 • pomoc w wyrównywaniu szans osób niepełnosprawnych i wykluczonych
 • pomoc w wychowaniu, edukacji, usamodzielnianiu się i wychodzeniu z patologii społecznych
 • wspieranie uzdolnionych dzieci i młodzieży w kształceniu i starcie w dorosłe życie
 • pomoc poszkodowanym w wyniku kataklizmów i katastrof humanitarnych

Wiecej o Lions Club International Fundation: https://www.lionsclubs.org/en/discover-our-foundation/mission

Scroll to Top