Spotkanie 16.01.2023

Lions Club Gdynia

                      Protkół nr 13 /kadencja 2022-2023/

Ze spotkania Członków LC Gdynia w domku Żeromskiego w Gdyni Orłowie w dniu 16.01.23

1.Otwarcie Zebrania , sporządzenie listy obecności i przyjęcie porządku obrad

Zebranie otworzył i poprowadzil Prezydent Klubu Jacek Parysek , który po powitaniu zebranych i

sporządzeniu listy obecności obecności potwierdzil zdolność zebrania do podejmowania wiążących uchwał.

 Według listy obecności na 28 Członków Klubu uprawnionych do głosowania obecnych jest

16 Członków co daje frekwencje 57 %

Nastepnie Prezydent Klubu poddał pod głosowanie projekt  agendy zebrania co Członkowie Klubu

w głosowaniu jawnym jednomyślnie zaakceptowali.

2.Dobroczynny Koncert Noworoczny – omówienie

Na wstępie Prezydent LC Gdynia serdecznie podziękował Wszystkim , którzy byli zaangażowani w

 przygotowanie oraz przeprowadzenie tego koncertu. Szczególne słowa podziękowania przekazał na ręce kolegów Sławka Kitowskiego oraz Leszka Fiertka. Nastepnie przedstawiony został wstępny protokół finansowy Koncertu. Koncert został oceniony jako duży sukces organizacyjno – finansowy. Rozprowadzona została pula  100% biletów ( z wyjątkiem 5 szt biletów przekazanych nie odpłatnie trębaczom i ich bliskim , którzy uświetnili nasz koncert występem scenicznym).

Wpływ z tytułu sprzedanych cegiełek wyniósł 146.000 Pln orientacyjne koszty przeprowadzonej imprezy to ok. 85.000 Pln co daje znakomity wynik 61.000 Pln. Jednocześnie na wskazane przez Prezydenta w trakcie koncertu konto charytatywne wpłynęło dodatkowo ca 10.000 Pln od uczestników koncertu.

W trakcie dyskusji na temat koncertu Michał Szpajer zwrócił uwagę na fakt , że tak znakomita dystrybucja cegiełek jest potwierdzeniem ,że Koncert Noworoczny stał się oczekiwaną przez widzów atrakcją co świadczy o rozwoju określonej tradycji. Jednocześnie przyjęto regułę ,żeby uniknąć sytuacji z br , że Prezydent Klubu w przyszłości blokuje pulę ca 50 szt biletów dla członków LC Gdynia z deklaracją daty do której te bilety będą blokowane. Po jej upływie bilety będą przekazane do ogólnej dystrybucji . W dyskusji wskazano również na fakt , że sukces organizacyjno-finansowy koncertu świadczy o sprzedaży produktu LC jakim stał się co roczny Koncert. Jednoznacznie określono też fakt , że z racji charytatywnego charakteru koncertu ceny cegiełek będą wyższe od cen biletów w teatrze.

3. Karetkta transportowa dla hospicjum

Prezydent Jacek Parysek zwrócił uwagę ,że projekt ten jest realizowany wspólnie z LC Amber.

Jednoczesnie zwrócono uwagę , że nie można całej kwoty pozyskanej z przeprowadzonego koncertu rozdysponować na zakup karetki. Zostanie złożony wspólny wniosek do władz Światowych LC o grant w wysokości 70.000 Pln wg aplikacji LC Gdynia 35.000 Pln oraz LC Amber 35.000 Pln. Pozyskane pieniądze wraz z funduszami uzyskanymi z Koncertu Noworocznego pozwolą na zakup karetki 2-3 letniej w bardzo dobrym stanie technicznym.

4.Rozpatrzenie wniosków na dofinansowanie

a/ Kamil Szatalski

b/ Fundacja „Albertówka”

c/ Spóldzielnia Socjalna „Dobre miejsce” – „zupa chylońska”

ad.a

Michał Szpajer w krótkich słowach przedstawił aktualny przebieg trwającej już 9 lat rehabilitacji Kamila Szatalskiego. Pomimo dużych postępów nadal wystepuje duży ubytek ruchowy i mniejszy ubytek umysłowy. To oznacza ,że powrót do aplikacji radcowej jest nie możliwy. Dalsza rehabilitacja jest konieczna  a jej koszt w skali roku to ok 20.000 Pln. W głosowaniu jawnym przy 15 glosach za i jednym wstrzymującym się postanowiono przekazać kwotę 5.000 Pln na dalszą rehabilitacje Kamila Szatalskiego

ad.b

 Projekt przedstawil Wojtek Dmochowski. Fundacja Albertówka prowadzona przez Ksiedza prowadzi działalność dla ludzi odrzuconych przez bliskich i społeczeństwo.

Ludzie Ci pracują na Gospodarstwie Agroturystycznym , które obok wynajmu pokoi jest żrłdłem ich utrzymania. Wniosek o dofinansowanie ich działalności w kwocie 2.000 Pln zyskał aprobatę 100 % zebranych

ad.c

 Jako wsparcie dla projektu „zupa chylońska” otrzymywaliśmy od Przedsiebiorstwa OPEC w Gdyni kwotę 1.600 Pln/mc. Z tej kwoty refakturowaliśmy na  projekt kwotę 1000 Pln. Zaproponowano aby całą kwotę pozyskaną od OPEC przekazywać na ‘Zupę chylońską”.Propozycja uzyskała poparcie 100 % zebranych.

1.              

5.Rozpatrzenie wniosku Kol. Mariusza Sieńkowskiego

Zwrócił się do naszego Klubu Kol. Mariusz Sieńkowski z LC Gdańsk w sprawie zaproszenia do wspólnego grantu na budowę kuchni społecznej przy Banku Żywnosci w Gdyni. Projekt spotkał się z odmową LC Neptun oraz LC Sopot. W głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym projekt został odrzucony. Jednoczesnie zaproponowano aby Prezydent Jacek Parysek powiadomil o podjętej decyzji w formie pisemnej Kol. Mariusza Sieńkowskiego.W trakcie dyskusji nad tym punktem Jurek Folga zwrócił uwagę na projekt realizowany przez LC Gdynia „Dom Marzeń”. Kolega Michał Szpajer wysunął propozycje spotkania Jacka Paryska z Panią Prezes Karczewską i ustalenia terminu spotkania w „Domu Marzeń” całego Klubu LC Gdynia na kwiecień/maj w ramach co miesięcznych naszych spotkań.

6. Wręczenie odznaczeń nadanych przez Prezydenta Światowego

Dwoch Kolegów z naszego Klubu Henryk Tomaszewski oraz Sławek Kitowski za 20 lat aktywnej działalności w strukturach LC otrzymało okolicznościowe medale od władz Swiatowych LC.

W ramach tego punktu Jacek Parysek zwrócił się o pomoc w napisaniu aplikacji o wspólny grant z LC Amber. Swoją pomoc zgłosił Kol. Marek Szemoński.

7.Wolne wnioski

– strona internetowa LC Gdynia

Prezydent zwrócił się o podjęcie funkcji administratora strony LC Gdynia i jej uaktualnienie.Ustalono , że należy uzyskać kod umozliwiajacy wejście na tę stronę og Kol. Katarzyny Gebert i powrócić do tematu na najbliższym spotkaniu

– sprawa spotkania Tadeusza Kula

Temat został wyjaśniony przez Tadeusza Kula i zamknięty

– dodatkowy spektakl dobroczynny „Szalone nożyczki”

Kolega Sławek Kitowski wyszedł z propozycja zorganizowania przez aktorów Teatru Muzycznego na Scenie Nowej dodatkowego spektaklu komediowego „Szalone nożyczki”. Termin spektaklu to 3/4.06 23.Ustalono ,że na spotkaniu klubowym w dniu 06.02.23 koledzy złożą wstępne deklaracje co do ilości rezerwowanych cegiełek.

– Instytut Morski w Gdańsku

Kolega Adam Weintrit przedstawił bardzo interesujący temat powstania Instytutu Morskiego w Gdańsku będącego w strukturach Uniwersytetu Morskiego. Jest to duży projekt z udziałem finansowym UE.Powstające centrum ofshor byłoby zapleczem lądowym w strukturach UM Gdynia. Temat jest bardzo ciekawy i postanowiono poświecić mu więcej czasu na kolejnych spotkaniach. Jednocześnie Adam wyszedł z propozycja zorganizowania spotkania Klubowego na pokładzie Daru Młodzieży

No tym spotkanie się zakończyło.

Protokółował

Józef Juszczyszyn

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to Top